Project: Nhà máy Pepsico Bình Dương

Location: Bình Dương.
Contractor: Phúc Khang Hưng

Project Nhà máy Pepsico Bình Dương